آیلتس (IELTS):

آیلتس )IELTS( چیست؟

آزمون آیلتس )IELTS(  که مخفف International English Language Testing System میباشد، سیستم بین المللی سنجش زبان انگلیسی است که در حال حاضر

یکی از معتبر ترین آزمونهای زبان انگلیسی در سراسر دنیاست. این آزمون توسط دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا برگزار

میشود و معیار سنجش زبان انگلیسی در جهان برای تحصیل، کار و مهاجرت میباشد.

 

آزمون آیلتس )IELTS( به دو شکل برگزار میشود. ۱- آکادمیک )Academic(  ۲- جنرال )General( 

 

۱- آکادمیک )Academic(: مختص افرادی است که به منظور ادامه تحصیل و یا فراگیری مهارت های تخصصی در خارج از کشور، درخواست پذیرش داده اند.

۲- جنرال )General(: مختص افرادی است که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارند و یا میخواهند در دوره های پیش دانشگاهی آنجا تحصیل و

                              یا در محیط های کاری مشغول به کار شوند.

 

نمره بندی آزمون آیلتس )IELTS(:

نمره بندی این آزمون از ۱ تا ۹ میباشد که نمره قبولی برای آن وجود ندارد و بطور معمول نمره ۵ متوسط و از ۶ به بالا خوب محسوب میشود.

شایان ذکر است که اکثریت دانشگاهها نمره حداقل ۷ را میپذیرند.

 

- آزمون آیلتس )IELTS( از ۴ بخش شنیداری )Listening( ، درک مطلب )Reading(، نگارش )Writing( و گفتاری )Speaking( تشکیل شده است.

 

بخشهای مختلف آزمون آیلتس )IELTS(:

بخش شنیداری )Listening(:

زمان این بخش ۳۰ دقیقه و شامل۴۰ سوال در ۴ بخش میباشد. دو بخش اول شامل موضوعات اجتماعی و مکالمه بین دو یا چند نفر میباشد

و دو بخش بعدی شامل موضوعات دانشگاهی، یک مکالمه حداکثر ۴ نفره و یک کنفرانس میباشد.

بخش درک مطلب )Reading( جنرال-):(General

زمان این بخش ۶۰ دقیقه و شامل ۴۰ سوال در۳ بخش میباشد که مخاطب آنها گروه غیر متخصص بوده و بخش اول در مورد امور روزمره

اجتماعی، بخش دوم در مورد جزوات آموزشی و احتیاجات رفاهی و بخش سوم شامل یک متن با موضوع عمومی میباشد.

بخش درک مطلب )Reading( آکادمیک-)(Academic:

زمان این بخش ۶۰ دقیقه و شامل ۴۰ سوال است که متون بکار رفته، از جملات و جزوات و کتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب

آنها گروه غیر متخصص میباشد. در صورتی که متن، حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه نامه ای کوتاه همراه آن خواهد بود و حداقل یکی

از متون استدلالی است.

بخش نگارش )Writing( جنرال-(General:

زمان این بخش ۶۰ دقیقه و شامل ۲ موضوع برای نوشتن انشاء میباشد، که در موضوع اول باید نامه ای به شخصی فرضی نوشته و در آن

مسئله یا مشکلی شرح داده شود که حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. در موضوع دوم باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان

کنید که حداقل شامل ۲۵۰ کلمه باشد.

بخش نگارش )Writing( آکادمیک-) (Academic:

زمان این بخش ۶۰ دقیقه و شامل ۲ موضوع برای نوشتن انشاء میباشد، که در موضوع اول باید در مورد جدول یا نموداری توضیح داده شود

که حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. در موضوع دوم باید نظر موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان کنید که حداقل شامل ۲۵۰ کلمه باشد.

گفتاری )Speaking(:

زمان این بخش ۱۱ تا ۱۴ دقیقه و شامل ۱ مصاحبه رو در رو ، در ۳ بخش میباشد. در بخش اول که زمان آن ۴ تا ۵ دقیقه است باید به

سوالات عمومی و شخصی در مورد محل زندگی، شغل، وضعیت خانوادگی و علایق شخصی، پاسخ داده شود. در بخش دوم که زمان آن

۳ تا ۴ دقیقه است باید در مورد موضوع ارائه شده، صحبت کرده و سپس به ۱ یا ۲ سوال در همان مورد پاسخ داد. در بخش سوم که

زمان آن ۴ تا ۵ دقیقه میباشد باید با مصاحبه کننده حول موضوع داده شده در بخش قبل صحبت شود.